מכרז מודל

מכרז מודל לרכישת שירותים

מכרז המודל מציע תבנית כללית לניסוח ולעיצוב של מכרז לרכישת שירותים, לשימושם של עורכי מכרזים. ניתן להמירו בקלות יחסית גם לצורך מכרז לרכישת טובין.

המודל המוצע מיישם כמה עקרונות יסוד:

ראשית, בהיותו של המכרז מסמך שתכליתו להסדיר את ההליך הטרום חוזי, הוא כולל אך ורק את המידע הנחוץ לצורך ההליך המכרזי עצמו. הוא אינו כולל מידע לגבי תוכנה של ההתקשרות עצמה, ומה יידרש מהמציע שיזכה במכרז. מידע זה אמור להיות מפורט בחוזה על נספחיו, שתכליתו להסדיר את ההתקשרות שתיקשר בין עורך המכרז לבין הזוכה בו. במילים אחרות, המכרז נועד להסדיר את שלב התחרות המכרזית, ועל כן הוא כולל את המידע הנחוץ לצורך כך, ומידע זה בלבד. החוזה (שמהווה נספח למכרז) נועד להסדיר את ביצוע ההתקשרות עצמה, ועל כן כלל המידע הנחוץ לצורך ביצוע ההתקשרות ימצא את מקומו בחוזה (ולא במכרז).

שנית, מכרז המודל כולל ארבעה פרקים: (1) פרק המבוא, שבו נמסר למציעים מידע כללי לגבי מהות ההתקשרות, תכליתה ועקרונותיה הכלליים; מידע שעורך המכרז מבקש להדגיש; לוחות הזמנים של המכרז; והמבנה של הליך ההכרעה במכרז. (2) פרק תנאי הסף, המפרט את תנאי הסף להתמודדות במכרז ואת אופן הוכחתם. (3) פרק אמות המידה, המפרט את אמות המידה המשמשות לצורך השוואה בין ההצעות שעמדו בתנאי הסף, לרבות משקלה של כל אמת מידה ונוסחת השקלול שלה. (4) פרק הפרוצדורה של ההליך המכרזי, הכוללת את מכלול הכללים וההוראות המסדירים את הליך המכרזי עצמו, כגון הליך ההבהרות, אופן הגשת ההצעות, סמכויות ועדת המכרזים, איסורים החלים על המציעים במכרז, זכות העיון של המציע המפסיד וכד'.

שלישית, מאמץ רב הוקדש לניסוח בהיר, מדויק וקצר ככל שניתן של הוראות המכרז, תוך הימנעות מכפילות הן בגוף המכרז עצמו והן בין הוראות המכרז להוראות החוזה. זאת כדי לצמצם ככל שניתן את החשש לסתירות ולטעויות בניסוח המכרז. כמו כן, נעשה מאמץ להימנע ככל שניתן מהטלת דרישות בלתי-נחוצות על המציעים, לרבות פישוט מירבי של הליך של הגשת ההצעות. זאת כדי להקל על המציעים להתמודד במכרז, לצמצם את החשש לטעויות בהגשת ההצעה מצד מציעים, ועל ידי כך לצמצם ככל שניתן את המצב הבלתי-רצוי של צורך בפסילת הצעה מיטבית בגין פגם שנפל בהגשתה.

לסיום, המודל המוצע פתוח לשינויים, לתיקונים ולעדכונים. כל הערה, הארה או הצעה תישקל בלב פתוח ובנפש חפצה, ויתכן שהיא תבוא לידי ביטוי בנוסחים עתידיים של המודל המוצע.

להצגת קובץ המכרז לחצו כאן.

דילוג לתוכן